DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Všeobecné obchodní a licenční podmínky
Pro vydávání a správu elektronických karet musí mít každá právnická osoba (společnost) nebo fyzická osoba vlastní účty Apple Developer (2799 Kč ročně) a Google Merchant (zdarma) a jejich certifikáty.

Nahravání certifikátů se provádí v sekci Nastavení -> Certifikáty.

Pracovníci BondUs Vám rádi poradí a pomohou vytvořit a aktivovat zadané certifikáty.

Vydávání a aktualizace elektronických karet, stejně jako zasílání push oznámení bez vlastních certifikátů, není možné. Při používání cizího certifikátu mohou být Vaše karty kdykoli zablokovány.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ A UJIŠTĚNÍ
1) Pro společnost SGOVAR, s.r.o., IČO 09744711, se sídlem Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1 - Staré Město, (dále i jen „Držitel autorských práv“) provozující systém BondUs (dále jen „Systém“ nebo „BondUs“) je prioritou dodržování právních předpisů a respekt k právům svých Uživatelů a všech dalších osob, které využijí Systém BondUs nebo navštíví webové stránky BondUs.
2) Tyto Všeobecné obchodní a licenční podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou zveřejněny Držitelem autorských práv na internetu a jsou veřejně přístupné. Přijetí těchto Podmínek se provádí registrací Účtu na webu https://bondus.cz a jeho subdoménách; Podmínky jsou součástí Smlouvy uzavřené mezi Držitelem autorských práv a Uživatelem. Uživatel je proto povinen se před registrací účtu plně seznámit s těmito Podmínkami. Uživatel nese riziko neznalosti těchto Podmínek. Za potvrzení těchto podmínek se navíc považuje i úhrada licenčního poplatku Uživatelem dle zvoleného Tarifu.
3) Pokud Uživatel nesouhlasí s některým z ustanovení těchto Podmínek, je povinen Službu okamžitě přestat používat. Potřebuje-li Uživatel upřesnit některá ustanovení těchto Podmínek, je povinen před provedením úkonů směřujících k uzavřením Smlouvy kontaktovat Držitele autorských práv s žádostí o objasnění těchto ustanovení. Uživatel nese riziko přijetí Podmínek, které z toho či onoho důvodu nebyly Uživateli jasné.
4) Všechna práva, která nejsou výslovně udělena v těchto Podmínkách, jsou vyhrazena Držiteli autorských práv. Tyto Podmínky můžeme čas od času v přiměřeném rozsahu změnit zveřejněním aktualizací na webových stránkách. Doporučujeme vám, abyste si Podmínky čas od času zkontrolovali, zda Podmínky neobsahují aktualizace nebo změny, které by se Vás mohly týkat. Pokud Uživatel se změnami nesouhlasí, má právo ukončit předplatné, jak je uvedeno dále v těchto Podmínkách.
Na základě těchto Podmínek Držitel autorských práv nekontroluje a nenese odpovědnost za webové stránky a aplikace třetích stran, včetně elektronických platebních systémů třetích stran, na které může Uživatel odkazovat. Tyto aplikace a stránky mají samostatné a nezávislé podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů, za které Držitel autorských práv nenese odpovědnost.
Abychom Vám pomohli přečíst si tyto Podmínky a porozumět jim, uvádíme níže definice některých klíčových pojmů:
1) Držitel autorských práv – společnost Sgovar s.r.o., se sídlem Revoluční 762/13, Praha 1 - Staré Město, 110 00, IČ 09744711, zapsaná v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 341663.
2) Uživatel – (i) fyzická osoba, která před zahájením užívání Systému dosáhla věku 18 let, nebyla zbavena nebo omezena ve způsobilosti k právním úkonům (svéprávnosti) a je způsobilá svým jménem přebírat občanskoprávní závazky a nést samostatnou právní odpovědnost, nebo právnická osoba nebo (ii) fyzická osoba - podnikatel, která přijala všechny Podmínky a uzavřela s Držitelem autorských práv smlouvu o užívání Systému provedením registrace na Stránkách (dále jen „Smlouva“).
3) Webové stránky Držitele autorských práv (dále jen „Webové stránky“ nebo „Stránky“) jsou umístěné na adrese https://bondus.cz a jejích subdoménách.
4) Obsah stránek (dále jen „Obsah“) – představuje chráněné výsledky duševní činnosti, včetně textů literárních děl, jejich názvů, předmluv, anotací, článků, ilustrací, přebalů, hudebních děl s textem nebo bez textu, grafiky, textová, fotografická, odvozená, složená a jiná díla, uživatelská rozhraní, vizuální rozhraní, názvy ochranných známek, loga, databáze, jakož i design, struktura, výběr, koordinace, vzhled, obecný styl a uspořádání tohoto Obsahu zahrnutého na Stránkách, a další předměty duševního vlastnictví všechny společně a/nebo samostatně obsažené na Stránce.
5) Webová administrace – uživatelský účet se sadou individuálních nastavení a nástrojů, obsahující údaje o Uživateli a jeho akcích, který je zároveň účtem pro práci s celým Systémem a jeho produkty a zajišťující Uživateli přístup k účtu, ke němuž je vyžadováno heslo a přihlašovací jméno (dále i jen „Účet“).
6) Autorizační údaje – údaje nezbytné k identifikaci Uživatele a k užívání Služeb, sestávající z přihlašovacího jména a hesla (soubor znaků, které chrání přístup k Účtu Uživatele před neoprávněným přístupem třetích osob).
7) Služba BondUs (dále jen „Služba“) - softwarový balík ve formě cloud computingu umístěný na webu https://bondus.cz a jeho subdoménách, určený k automatizaci systému řízení prodeje (CRM-systém), který umožňuje vytvářet databáze a sledovat obchodní operace, při prodeji využívat rezervační program pomocí telegramového chatbota a věrnostního programu (bonusové a slevové scénáře, elektronické známky, dárkové certifikáty a kupóny), používat elektronické karty pro elektronické peněženky, provádět mailingy ručně i automaticky podle zadaných scénářů (mailing SMS-, E-mail-, Push - zprávy, upozornění), stejně jako provádět analýzy obchodních transakcí.
8) Mobilní aplikace BondUs - software určený pro práci na tzv. chytrých telefonech, tabletech a dalších mobilních zařízeních, vyvinutý na platformách (iOS a Android), zahrnující adresář registrovaných Uživatelů služby BondUs s možností vyhledávání zboží a služeb podle geolokace a rezervace s následnou platbou.
9) Služba – poskytování přístupu Uživateli ke Službě BondUs prostřednictvím mobilních zařízení nebo webového prohlížeče, jakož i integrace s automatizačními systémy Uživatele prostřednictvím API, aby bylo možné používat Službu BondUs prostřednictvím osobního Účtu, včetně:
 • Automatizace – služba pro Uživatele, jejímž výsledkem je vytváření databází Uživatele a poskytování možnosti generování prvotních / pokladních / skladových dokladů při provádění obchodních operací pro prodej zboží / prací / služeb a účetnictví pro obchodní operace
 • Věrnostní program – služba pro Uživatele, jejímž výsledkem je využívání bonusových a slevových scénářů, elektronických razítek, dárkových certifikátů a kuponů k automatickému výpočtu odměn nebo snížení ceny pro každého kupujícího při prodeji zboží/díla/služby
 • Rezervační program - služba pro Uživatele, jejímž výsledkem je automatizace procesu registrace klienta do prodeje zboží/díla/služeb
 • BondUs Chatbot – služba pro Uživatele, jejímž výsledkem je řešení chat-bota pro oblíbené instant messengery Telegram a Facebook pro automatizovaný online rezervační program BondUs
 • Elektronické karty do elektronických peněženek - služba pro Uživatele, jejímž výsledkem je vytvoření karet nebo duplikace stávajících plastových karet pro elektronické peněženky (Wallet, Gpay). Na přední straně karty je uvedena výše bonusů nebo aktuální výše slevy kupujícího, případně další proměnné ze systému. Dále je na kartě uvedeno příjmení, jméno kupujícího a jeho unikátní čárový kód pro rychlou identifikaci kupujícího. Na přední straně karty jsou načteny dva obrázky (logo) a (centrální obrázek – banner). Na zadní straně karty jsou zprávy od Uživatele a informace o aktuálních nabídkách a akcích.
 • Mobilní aplikace na bázi iOS a Android je služba pro Uživatele, jejímž výsledkem je automatické zveřejňování údajů Uživatele o jeho aktivitách ve službě BondUs.
 • Aktivní marketing – služba pro Uživatele, jejímž výsledkem je realizace zasílání zpráv zákazníkům a sběr statistik ve stanovený čas. Distribuce zpráv může být automatická (podle daného scénáře) a manuální (Uživatel si vybere skupinu příjemců a vytvoří distribuci pro jednorázové odeslání).
10) Doplňkové služby – služby pro finalizaci Služby BondUs pro potřeby Uživatele a další služby dohodnuté stranami na základě přílohy Smlouvy ve formě tzv. Technického zadání.
11) Licenční období – období pro poskytování služby stanovené ode dne, kdy Uživatel začne licenci užívat, do data předcházejícího stejnému datu následujícího kalendářního měsíce nebo roku v závislosti na Tarifu.
12) Tarif – výše licenčního poplatku odpovídající rozsahu funkcionality Služby stanovené Držitelem autorských práv a době užívání Služby. Všechny Tarify dostupné Uživateli jsou zveřejněny na webových stránkách Držitele autorských práv na adrese: https://bondus.cz.
13) E-mail – pro Držitele autorských práv: info@bondus.cz; pro Uživatele: adresa uvedená při registraci Účtu. Každá ze smluvních stran se zavazuje nezávisle poskytnout svůj vlastní přístup k e-mailu postačující k přijímání nezbytných oznámení podle těchto podmínek a Smlouvy.
14) Registrace Účtu (založení Účtu) ke Službě - vyplnění formuláře na https://bondus.cz/ a jejích subdoménách.
DŮLEŽITÉ POJMY A ZÁSADY
1) Předmětem smlouvy mezi Držitelem autorských práv a Uživatelem je poskytnutí prosté nevýhradní licence Držitelem autorských práv Uživateli k užívání Stránek a Služby způsobem a za podmínek stanovených ve Smlouvě, těchto Podmínkách a Tarifu.
2) Výhradní právo na Stránku a Službu náleží Držiteli autorských práv a zůstává mu i po uzavření Smlouvy.
3) Území použití Služby podle Smlouvy není omezeno.
4) Postup poskytování doplňkových služeb neupravených Smlouvou si strany dohodnou uzavřením samostatné dohody
PŘEDMĚT SMLOUVY
1) Jednoduché nevýhradní právo užívat Službu dle Smlouvy zahrnuje právo Uživatele využívat Službu po dobu a v rozsahu funkčnosti stanovené Tarifem uhrazeného Uživatelem.
2) Uživatel má možnost změnit nastavení Služby v rámci limitů dostupných Uživateli v osobním Účtu.
3) Uživatel NENÍ oprávněn:
 • Získat přístup ke zdrojovému kódu Stránek a Služby, upravovat a/nebo studovat zdrojový kód Stránek a Služby, otevírat technologii Stránek a Služby.
 • Používat Službu k jednání, které je v rozporu se zákonem, včetně, ale nejen: spamování, zasílání výhrůžek a urážek, šíření falešné reklamy, výzvy k násilným akcím.
 • Kopírovat, reprodukovat Stránky a Službu nebo jejich jednotlivé prvky.
 • Umisťovat soubory virů a jiných škodlivých programů do Služby a/nebo pomocí Služby, distribuovat škodlivé programy pomocí Služby apod.
 • Pokoušet se obejít technická omezení stanovená ve Službě.
 • Publikovat Službu a umožnit třetím stranám ji kopírovat.
 • Poskytovat přístup ke Službě pro dočasné použití třetím osobám za účelem dosažení zisku.
4) Výsledky používání Služby Uživatelem, včetně všech typů primárních údajů zadaných v souladu se Smlouvou a Podmínkami nebo získané v důsledku provozování Služby, patří Uživateli.
ROZSAH LICENCE
POSTUP PŘI PŘEVODU PRÁV – ZAHÁJENÍ POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY
1) Aby mohl Uživatel začít používat Službu, musí dokončit postup registrace Účtu.
2) Při vyplňování registračního formuláře se Uživatel zavazuje poskytnout přesné, pravdivé a úplné údaje.
3) Pro dokončení procesu registrace musí Uživatel kliknout na tlačítko „Zaregistrovat se“.
4) Registrovanému Uživateli je udělen přístup do Webové administrace a také mechanismus pro přístup k ní, který vylučuje možnost neoprávněného použití Účtu pomocí individuálního přihlašovacího jména a hesla.
5) Od okamžiku, kdy Uživatel získá přístup do Webové administrace, se právo používat Službu považuje za převedené Držitelem autorských práv a přijaté Uživatelem.

1) Pro využívání Služby ke správě elektronických karet standardu Apple Wallet potřebuje Uživatel svůj vlastní (tj. patřící přímo Uživateli) placený účet Apple Developer a certifikát Pass Type ID.
2) Aby uživatel mohl používat Službu ke správě elektronických karet Apple Wallet s podporou NFC, potřebuje svůj vlastní (tj. patřící přímo Uživateli) placený účet Apple Developer a Pass Type ID s certifikátem NFC.
3) Aby mohl Uživatel používat Službu ke správě elektronických karet standardu Google Pay Passes, potřebuje svůj vlastní (tj. vlastněný přímo Uživatelem) Gmail mail nebo vlastní (tj. vlastněný přímo Uživatelem) Google Merchant Issuer ID od obchodníka Google Centrum.
4) Pravidla pro používání příslušných certifikátů (účtů) jsou stanovena příslušnými úkony osob vydávajících tyto certifikáty (obsluhujících tyto účty). Uživatel nese riziko, že se neseznámí s úkony, kterými se řídí pravidla používání příslušných účtů/certifikátů.
5) Držitel autorských práv nenese odpovědnost za nesprávný výklad pravidel používání příslušných certifikátů (účtů) Uživatelem.
6) Uživatel je upozorněn, že osoby vydávající (vedoucí) příslušné certifikáty (účty) si mohou nastavit vlastní omezení, přičemž riziko neznalosti nese Uživatel.
7) Pokud Uživatel nesplní požadavky stanovené pro používání příslušných certifikátů (účtů), a Uživatel již uzavřel Smlouvu s Držitelem autorských práv, Držitel autorských práv mu nevrací částku zaplaceného licenčního poplatku.
8) Používání Služby bez příslušných certifikátů (účtů, identifikátorů) není možné. Není-li pro Uživatele možné splnit jemu přidělené povinnosti výše stanovené, je povinen Službu okamžitě přestat používat.
POSTUP POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY
1) Držitel autorských práv má právo ukončit Smlouvu a smazat Účet, pokud Uživatel poruší jakékoli podmínky Smlouvy včetně těchto Podmínek. Účet je v takovém případě zablokován bez předchozího upozornění Uživatele.
2) Smlouvu lze ukončit (zrušit) a Účet lze na žádost Uživatele jednostranně smazat. Smlouva se považuje za ukončenou okamžikem smazání účtu.
3) Uživatel akceptuje skutečnost, že po ukončení Smlouvy budou veškerá práva k využívání Služby zrušena. Uživatel se zavazuje okamžitě po ukončení Smlouvy ukončit jakékoli používání Účtu.
4) Ukončením Smlouvy je ukončena služba Elektronických karet Uživatele, jakož i dalších produktů Systému.
5) Držitel autorských práv nenese odpovědnost za nepříznivé důsledky, včetně škody způsobené Uživateli v důsledku smazání Účtu a/nebo ukončení Smlouvy.
SMAZÁNÍ ÚČTU, ZABLOKOVÁNÍ FUNKCÍ APLIKACE A UKONČENÍ SMLOUVY
1) Držitel autorských práv je oprávněn:
 • Rozšiřovat, vylepšovat a zpřesňovat funkčnost Služby bez souhlasu Uživatele, a za stejných podmínek aktualizovat Službu.
 • Změny v Tarifech provádět bez předchozí dohody s Uživatelem. Nové Tarify se nevztahují na Předplatné zaplacené Uživatelem před datem účinnosti nových Tarifů. Nabytím účinnosti nových Tarifů nedochází k automatické změně Tarifu Uživatele, který si předplatil svůj Tarif před účinností nových Tarifů.
 • Zablokovat přístup ke Službě v případě porušení Smlouvy nebo Podmínek Uživatelem, porušení zákona nebo na žádost soudu či jiných příslušných orgánů České republiky.
 • Smazat informace zveřejněné Uživatelem pomocí Služby, pokud porušují právní předpisy České republiky a/nebo podmínky Smlouvy nebo Podmínek, jakož i v případě žádosti třetích stran věrohodně potvrzující, že zveřejněné informace porušují jejich práva.
 • Požadovat od Uživatele dodatečné informace: certifikáty nebo licence, jakož i dodatečné kontaktní údaje, pokud existuje důvod se domnívat, že Uživatel porušuje právní předpisy České republiky, nebo pokud Držitel autorských práv obdrží odpovídající žádost orgánů činných v trestním řízení. Pokud Uživatel odmítne poskytnout uvedené informace, má Držitel autorských práv právo zakázat Uživateli přístup ke Službě do konce zaplaceného období.
 • Umísťovat výsledky duševní činnosti (loga, obrázky) a prostředky individualizace patřící Držiteli autorských práv (ochranná známka, obchodní označení), jakož i aktivní odkaz s popisem na Stránku https://bondus.cz a jeho subdomény na webových stránkách a elektronických mapách vydávaných prostřednictvím Služby.
2) Držitel autorských práv se zavazuje:
 • Poskytnout Uživateli prostou nevýhradní licenci za účelem používání Služby v souladu se Smlouvou a Podmínkami.
 • Informovat Uživatele o významných vylepšeních a změnách ve Službě, jakož i o změnách Podmínek pro převod práv k užívání Služby, a to e-mailem nebo zveřejněním na webových stránkách Držitele autorských práv https://bodnus.cz a jeho subdoménách.
 • Informovat Uživatele o změnách v Tarifech, a to e-mailem nebo zveřejněním na webu Držitele autorských práv https://bodnus.cz a jeho subdoménách.
 • Zajistit provoz Služby a přístup Uživatele ke Službě za předpokladu, že Uživatel dodrží podmínky Smlouvy.
3) Uživatel má právo:
 • Získat prosté nevýhradní právo používat Službu v rozsahu stanoveném Smlouvou a Podmínkami.
 • Samostatně si vybrat Tarif a změnit Tarif na některých z Tarifů dostupných k výběru na osobním Účtu.
 • Zrušit předplatné způsobem stanoveným Smlouvou.
 • Zasílat Držiteli autorských práv návrhy a podněty týkající se zlepšení a zpřesnění funkčnosti Služby. Tyto návrhy a přání nezavazují Držitele autorských práv k žádné akci.
 • Pokud Držitel autorských práv provede změny v Tarifech, má Uživatel, který se přihlásil před nabytím účinnosti nových Tarifních tarifů, právo pokračovat v užívání Služby za podmínek stanovených aktuálním Tarifem Uživatele během placeného období.
4) Uživatel se zavazuje:
 • Nezávisle si zajistit technickou možnost používání Služby, včetně:
- Přístupu na internet;
- Přítomnosti softwaru pro prohlížení internetových stránek na počítači nebo mobilním zařízení Uživatele, ze kterého se ke Službě přistupuje.
 • Nezávisle poskytovat technickou podporu svým zákazníkům bez účasti Držitele autorských práv.
 • Včas uhradit licenční poplatek ve výši a v souladu s podmínkami stanovenými v Tarifu Uživatele.
 • Nezveřejňovat a nepředávat třetím osobám své identifikační údaje, které lze použít k autorizaci Uživatele v Účtu na Stránkách.
 • Při Registraci Účtu uvést úplné a přesné informace a v případě změny kontaktních údajů a dalších podstatných informací včas upozornit Držitele autorských práv na e-mail info@bondus.cz.
 • Plně nést odpovědnost za jakýkoli obsah informací zveřejněných v Účtu na Stránkách, včetně textu, grafiky a dalších materiálů zveřejněných Uživatelem na Stránkách.
PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
1) Uživatel má právo jednostranně odmítnout prodloužení Předplatného nezaplacením licenčního poplatku na další období. Zároveň je částka za zaplacené období nevratná, Uživatel má právo službu využívat až do konce zaplaceného období, není možné placené období zrušit.
2) Pokud uživatel nezaplatí úhradu Tarifu na nové Licenční období, má Držitel autorských práv oprávnění během 30 dnů od konce posledního předplaceného období pozastavit poskytování přístupu ke Službě a omezit funkčnost Účtu (nejsou obsluhovány vydané elektronické karty, deaktivován formulář pro vydání nových karet, deaktivována synchronizace s CRM, deaktivováno API apod.).
3) Pro obnovení přístupu ke Službě musí Uživatel zaplatit předplatné na nové Licenční období nejpozději ve lhůtě 60 dnů od konce posledního předplaceného období. Aktivace přístupu ke Službě však může trvat až 48 hodin po připsání částky předplatného na účet Držitele autorských práv.
4) Při nezaplacení Licenčního poplatku na další období ve lhůtě 60 dnů od konce posledního předplaceného období se Smlouva ruší a všechna data Uživatele (včetně Účtu Uživatele) mohou být smazána ze Systému bez možnosti obnovení.
5) Neexistuje žádná možnost dočasného pozastavení přístupu ke Službě na žádost Uživatele. V případě zastavení přístupu ke Službě na žádost Uživatele jsou veškerá data Uživatele (včetně uživatelského Účtu) ze Systému vymazána bez možnosti obnovy a není vrácena žádná částka za zaplacené období.
ZRUŠENÍ PŘEDPLATNÉHO
1) Smluvní strany se dohodly, že přístupy ke Službě dle Smlouvy se pro účely účetnictví a daní považují za poskytnuté již k okamžiku přijetí platby na účet Držitele autorských práv, pokud okamžik přijetí úplaty předchází uskutečnění zdanitelného plnění.
2) Držitel autorských práv poskytuje faktury Uživateli v souladu s daňovými a účetními předpisy České republiky. Faktury jsou poskytovány ve formě souborů PDF V účtu nebo na e-mail Uživatele.
3) Historie plateb je k dispozici na Účtu Uživatele.
SPRÁVA ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH DOKUMENTŮ
1) Veškerá vypořádání smluvních stran podle Smlouvy se provádějí v národní měně České republiky, tj. v českých korunách (Kč, CZK).
2) Výše licenčního poplatku je stanovena na základě Uživatelem zvoleného Tarifu a doby užívání Služby. Při registraci Účtu si Uživatel vybere Tarif z Tarifů dostupných k výběru na Webové stránce nebo v osobním Účtu.
3) Při připojení ke Službě je Uživateli poskytnuto zkušební období k vyzkoušení Služby. Možnosti demo období, podmínky demo období a délka demo období závisí na zvoleném Tarifu a jsou zobrazeny na osobním Účtu. Během zkušebního období není k dispozici integrace API a synchronizace s CRM.
4) Poskytování přístupu ke Službě po skončení demo období je umožněno na základě zálohové platby finančních prostředků.
5) Výši licenčního poplatku v rámci každého Tarifu může Držitel autorských práv změnit, v tomto případě od okamžiku změny výše úplaty v rámci Tarifu Uživatele hradí Uživatel licenční poplatek v souladu s aktualizovaným Tarifem.
6) Držitel autorských práv má právo dle svého uvážení zavést nové Tarify a převést stávající Tarify na archivní. V tomto případě si Uživatel ponechává svůj Tarif, dokud si sám Uživatel výslovně nepřeje Tarif změnit nebo Tarif vyprší.
7) Platba licenčního poplatku se provádí online platbami z osobního Účtu nebo bankovním převodem s použitím údajů Držitele autorských práv.
PLATEBNÍ POSTUP
ODPOVĚDNOST STRAN
1) Držitel autorských práv za žádných okolností nenese odpovědnost za přímou či nepřímou škodu způsobenou Uživateli po dobu užívání nebo nemožnosti užívání Služby, zejména vzniklou v důsledku nesprávného výkladu ustanovení Smlouvy a Podmínek Uživatelem a/nebo jiných dokumentů Služby, jakož i chyb, opomenutí, přerušení provozu, smazání souborů, změny funkcí, závad, zpoždění v provozu přenosu dat, útoků, narušení, úniků a jakýchkoli dalších událostí.
2) Uživatel přebírá plnou odpovědnost za výsledky svého jednání ve Službě, jakož i za jednání ve Službě třetích osob, kterým Uživatel udělil přístup, mimo jiné: zřízení Služby, práce s daty, práce se šablonami.
3) Držitel autorských práv není odpovědný za jednání Uživatele na Službě a neručí za možnost nápravy výsledků jednání Uživatele.
4) Držitel autorských práv není odpovědný za nemožnost používání Služby Uživatelem z důvodů, které Držitel autorských práv nemůže ovlivnit, včetně ztráty certifikátů (účtů, identifikátorů) uvedených výše v těchto Podmínkách.
5) Držitel autorských práv není odpovědný za obsah informací zveřejněných Uživatelem pomocí Služby, zveřejněných v textových, grafických, multimediálních a jiných formátech.
6) Uživatel nese odpovědnost stanovenou právními předpisy České republiky za umístění jakýchkoli materiálů, včetně reklamních materiálů a materiálů, které jsou předmětem autorského práva, jakož i prostředků individualizace, včetně toho, pokud zveřejnění takových materiálů Uživatelem ve Službě porušením zákona.
7) Držitel autorských práv neodpovídá za kvalitu přístupu ke Službě prostřednictvím internetu. Pokud technické možnosti Služby neodpovídají potřebám Uživatele, může Službu přestat používat, přičemž vynaložené prostředky se nevracejí ani nekompenzují jiným způsobem.
8) Uživatel odpovídá za bezpečnost přístupových parametrů, které umožňují přístup Uživatele ke Službě, a za ztráty, které mohou být způsobeny neoprávněným použitím jeho přístupu.
9) Uživatel odpovídá za postup při provádění svých obchodních transakcí pomocí Služby, samostatně rozhoduje o nutnosti registrace podnikatelského subjektu a získání všech potřebných certifikátů, licencí, povolení a dalších obdobných dokumentů.
PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
1) Smlouva mezi Držitelem autorských práv a Uživatelem nabývá platnosti a účinnosti okamžikem, kdy Uživatel začne využívat Službu (od okamžiku registrace Účtu) a platí a je plně účinná po dobu trvání zvoleného a uhrazeného Tarifu. Doba trvání Smlouvy se automaticky prodlužuje o dobu trvání posledního uhrazeného Tarifu v případě, že ji před uplynutím platnosti Smlouvy žádná ze smluvních stran neukončí a bude uhrazen Tarif na další období. Ustanovení o ZRUŠENÍ PŘEDPLATNÉHO a o omezení Služby nebo zrušení Smlouvy v případě neuhrazení Tarifu na další období tím nejsou dotčena.
2) Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Držitel autorských práv může kdykoli omezit Uživateli přístup ke Službě a jednostranně ukončit Smlouvu (zrušit Smlouvu odstoupením od smlouvy), pokud Uživatel poruší Smlouvu, tyto Podmínky nebo právní předpisy České republiky.
3) Držitel autorských práv má právo kdykoli provést změny v Podmínkách. Aktuální verze Podmínek je vždy k nahlédnutí na https://bondus.cz. Uživatel se zavazuje zkontrolovat text Podmínek ohledně změn. Pokračování v používání Služby po provedení změn a/nebo doplňků Podmínek znamená přijetí a souhlas Uživatele s takovými změnami a/nebo doplňky.
4) V případě porušení Smlouvy a těchto Podmínek ze strany Uživatele, zejména: porušení podmínek o rozsahu licence, jakož i porušení práv a oprávněných zájmů Držitele autorských práv, zaviněné způsobení škody nebo jiné újmy Držiteli autorských práv, má Držitel autorských práv právo odstoupit od Smlouvu a okamžitě zablokovat přístup ke Službě s předchozím upozorněním Uživatele nejpozději do data blokování. V tomto případě se nevrací částka licenčního poplatku za dobu blokace Účtu.
5) Pokud Uživatel neprodlouží Smlouvu, má Držitel autorských práv právo po 60 dnech od konce posledního zaplaceného období smazat všechna data Uživatele spojená s jeho Účtem a Účtem samotným.
6) Držitel autorských práv má právo odmítnout plnění povinností ze Smlouvy zasláním oznámení Uživateli nejpozději 60 (šedesát) dnů před plánovaným datem ukončení.
VYŠŠÍ MOC
1) Držitel práv je zproštěn odpovědnosti za úplné nebo částečné nesplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, pokud je takové neplnění důsledkem vyšší moci („vyšší moc“), tj. mimořádné a nevyhnutelné okolnosti nezávislé na vůli smluvních stran, včetně masových nepokojů, zákazů úřadů, přírodních katastrof, požárů, katastrof a jiných okolností vyšší moci, jakož i:
 • Výpadky elektrického proudu nebo technické prace na serveru
 • Globální výpadky fungování českého a mezinárodního segmentu internetu;
 • Poruchy směrovacího systému
 • Selhání v systému distribuovaných doménových jmen
 • Selhání způsobená hackerskými a DoS/DDoS útoky, jakož i další protiprávní jednání třetích stran
2) Držitel autorských práv se zavazuje, je-li to technicky proveditelné, upozornit Uživatele e-mailem na výskyt okolností vyšší moci do 7 (sedmi) dnů od jejich vzniku.
3) Pokud v důsledku okolností vyšší moci bude Držitel autorských práv zbaven možnosti plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy po dobu 3 a více měsíců, je Smlouva považována za ukončenou bez náhrady ztrát.
ŘEŠENÍ SPORŮ
1) Reklamace Uživatele ohledně provozování Služby přijímá Držitel autorských práv na e-mail info@bondus.cz nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od okamžiku, kdy k události došlo. Lhůta pro odpověď na reklamaci je 30 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení.
2) Držitel autorských práv má právo vstupovat do korespondence s Uživatelem za účelem objasnění povahy a příčin reklamací.
3) V případě neobdržení odpovědi od Uživatele do tří dnů má Držitel autorských práv právo považovat stížnost nebo reklamaci za vzatou zpět.
4) V případě jakýchkoli sporů nebo neshod souvisejících s plněním této smlouvy vynaloží strany veškeré úsilí k jejich vyřešení jednáním mezi stranami.
5) Postup řešení sporů před soudním řízením je povinný. Lhůta pro odpověď na reklamaci je 30 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení.
6) Není-li možné spory a neshody vyřešit jednáním, probíhá jejich řešení a projednání u příslušného soudu v místě sídla Držitele autorských práv v souladu s platnou legislativou České republiky.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Vztahy smluvních stran dle Smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky.
2) Držitel autorských práv neručí za poskytnutí jednoduchého nevýhradního práva na užívání Služby, pokud při platbě (např. při vyplňování platebního příkazu) došlo k chybám. Správné údaje pro platbu jsou uvedeny na faktuře, kterou na žádost Uživatele vystaví Držitel autorských práv.
3) Uživatel souhlasí se zasíláním dalších informací a newsletterů od Držitele autorských práv na adresu a telefonní číslo uvedené při registraci na webových stránkách Držitele autorských práv. Informace a seznamy adresátů mohou obsahovat informace o změnách a vylepšeních Služby, změnách v Tarifech, dalších produktech a službách nabízených Držitelem autorských práv, oznámení o událostech profilu Držitele autorských práv.
4) Tyto obchodní podmínky byly aktualizovány naposledy dne 15. 8. 2022.